Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 502

Malayalam classic novels pdf free download

Malayalam classic novels pdf free download

 
Download: Malayalam classic novels pdf free download
കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ത കവികളിലൊരാളായിരുന്ന പൂന്താനത്തിന്റെ 1547-1640 ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന. With support for local languages such as Hindi, Malayalam, Kannada, Tamil, Bangla, Telugu, Gujarati and Marathi. If you can contact them in person and manage to get a copy of it, it would great.


malayalam classic novels pdf free download

I am giving below link to relevant page in the digital library site of Kerala Sahitya Akademi. ഹിംസ കൂടാതെ മനുഷ്യന് ജീവിച്ചിരിക്കുവാനാവില്ല. I am very much thank full by Including Sathyartha Prakasam. You can purchase it directly from Sri Ramakrishna Math, Thrissur.


malayalam classic novels pdf free download

- Nor is there any option to search. സ്വാമികളുടെ മറ്റു കൃതികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളായി തയ്യാറക്കപ്പെട്ടവയാണ്.

 

സ്വാമികളുടെ മറ്റു കൃതികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളായി തയ്യാറക്കപ്പെട്ടവയാണ്. സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷവും തുളസീ മഹാരാജ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അധികവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ അതിപ്രാചീനമായ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും ഗുരുസങ്കല്പമുണ്ടെങ്കിലും ഭാരതത്തിലെപ്പോലെ ഗുരുവിനെ ഇത്രയധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയും സംസ്കാരവും വേറെയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അതോടൊപ്പംതന്നെ ഭക്തിരസപ്രധാനവുമാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അവയിലേതെങ്കിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണോ എന്നും സംശയമാണ്. വേദോപനിഷത്തുക്കളും, ഇതിഹാസങ്ങളും, പുരാണങ്ങളും, ഭാസ, കാളിദാസ, ഭവഭൂതി പ്രഭൃതികളുടെ കാവ്യനാടകങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതഭാഷയിലാണ്. സംസ്കൃതവ്യാകരണജ്ഞാനം കൂടാതെ സംസ്കൃതം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അസാദ്ധ്യമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെച്ചെന്ന ഉടനെ രചിച്ച സ്തോത്രമാണ് ശ്രീപാദസപ്തതി. മഹാഭാരതം അമൂല്യങ്ങളായ ജ്ഞാനോപദേശങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ്. എന്ന ആദി ശങ്കര വചനവും വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു. അദ്ദേഹം കാളിദാസന്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു എന്നും അല്ലെന്നും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള 21 കഥകളാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഭഗവദ്ഗീത തന്റെ പ്രാണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. നാലു വേദങ്ങളുടെയും അന്ത്യഭാഗത്തെ വേദാന്തമെന്നും ഉപനിഷത്തെന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകളെ ശ്രുതിശിരസ്സ് വേദങ്ങളുടെ ശിരസ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം:ദേവീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു യന്ത്രമാണ് ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം. കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ദേവപൂജയുടെ ഒരു പ്രധാന അംശമാണ് ഉപചാരം. ദൈവം മൃഗാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ഹിംസ കൂടാതെ മനുഷ്യന് ജീവിച്ചിരിക്കുവാനാവില്ല. മഹാഭാരതം:വേദാധികാരനിരൂപണം: ലോകസാഹിത്യത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വേദം. ഭാരതീയമായ സ്മൃതികളും, പുരാണേതിഹാസങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ വേദത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സധൈര്യം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്…….. ലോകസാഹിത്യത്തിന് ഭാരതം നല്കിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് പഞ്ചതന്ത്രം. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതിനു സമാനമായ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാകാം………. അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗീതയാണ് അഷ്ടാവക്രഗീത അഥവാ അഷ്ടാവക്രസംഹിത. ഭാഗവതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമൃതവാണികളായ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ കൃതി. എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ഒരു ലഘുസമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ത കവികളിലൊരാളായിരുന്ന പൂന്താനത്തിന്റെ 1547-1640 ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന. ഓരോ പാദത്തിനും അതിലെ വിഷയത്തിന് അനുരൂപമായി സമാധിപാദം, സാധനപാദം, വിഭൂതിപാദം, കൈവല്യപാദം എന്നീ പേരുകളാണുള്ളത്. ആത്മാന്വേഷിയായ ഒരു സാധകന് ചിത്തശുദ്ധിയും, ഇന്ദ്രിയജയവും മനോനിയന്ത്രണവും യോഗാനുഷ്ഠാനം കൂടാതെ അസംഭാവ്യമെന്നു തന്നെ പറയാം. വിവേകനന്ദസന്ദേശം ഒരു മഹാഭാരതം പോലെ പരപ്പുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അവ സ്വാമിജിയുടെ വീര്യമുറ്റ ആശയങ്ങളാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ 1854 — 1928 ഗദ്യപദ്യകൃതികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ ഗ്രന്ഥം. ആകെ പതിനാലു അദ്ധ്യായങ്ങളാണീ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. അതോടെ മതം മാറ്റം തെല്ലൊന്നു സ്തംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരു ഹിന്ദുവും അവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇത് നിത്യപാരായണത്തിനും വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതു ഭക്തിരസപ്രധാനമാണെന്നതാണ്. As you may be aware, Mahabharata has nearly 100000 slokas. Though the Sanskrit text of Mahabharata is available online and it could be converted to Malayalam fairly easily, proof reading all the one lakh slokas will be too much work unless there is a very large team of workers to do that. One person cannot prepare even the original slokas in Malayalam. Then how can one even think of translating them alone. As it is there is no effective team or group of volunteers anywhere to do such translations of Hindu scriptures. Ramayana of Valmiki too is not yet digitised in Malayalam. I hope and pray that some day a team of volunteers would come forward to take up such noble work. At present I do my bit by digitising smaller works like Gita, Bhaja Govindam, Saundarya Lahari, Yoga Sutra, etc. I am currently preparing an ebook on Chanakya Sutra. You too could start doing such work in your spare time. First I would like to appreciate you for such a wonderful attempt and sincere execution. Thank you very much for give me a chance to read or study these spiritual, too valuable books. ഇത് വളരെ ആധികാരികമായ പാഠമാണ്. എന്നാലും പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് വലിയൊരു ജോലിയാണ്. കുറച്ചു നാളായി ഞാനും ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയ്ക്കായി പലരോടും പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്ന പലരുമുണ്ടാവും. ദയവായി വിശദമായി ഒരു മറുപടി എഴുതുക. എന്നാലും സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കാം. Sridhar, Thanks for visiting this blog and for your kind words of appreciation. As far as I know, Bhagavatam Moolamatram is not available in Malayalam anywhere on the net. It is possible to convert this text into Malayalam using 2 online programmes. I will write a detailed mail to you if you are interested in doing it. നമസ്തേ, അഞ്ജന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശരിയാണെന്നാണ് എനിയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം അത്താഴത്തിനു ശേഷമാണ് രാമായണം വായിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ രാമായണ മാസക്കാലത്ത് ഈ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഹൈന്ദവ ഗൃഹങ്ങളിലും ,ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് രാമായണം വായിക്കുന്നത് ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Thanks for all the selfless efforts to upload all these books for the welfare of humanity. May I make a request, if it is not too much. I have heard of Ekanath Bhagavatham, which was written by Sant Ekanath in Marathi in obedience to the instructions of his Guru Janardhana Swamy. This book is a treatise on the 11th Skantha of Bhagavatham. Have you heard of its translation in Malayalam by anybody and where is it available. With pranams to all.. Namaskaram It is very happy to see this blog. I also want to part of this great job. I have one book ,that is the book include the AYYAPPAN PAATTUKAL SASTHAMPATTUKAL and THAALANGAL. It is also helpful for the self study of Sasthaampattu in its original form. This is First book in Malayalam which handled all part of Ayyappan Vilaku. It is pleasure to submit in this blog. I waiting your valued reply. Subramanian, I also have tried to find a copy of Devi Bhagavatam published before 1930 so that it will be free from copyright. It is very difficult to get copies of old religious books. I found that a digitized copy of Devi Bhagavatam Malayalam translation by Kandiyur Mahadeva Sastri published in 1927, is available at Kerala Sahitya Akademi. Their site shows the availability of this book in their digital collection. But, its link is disabled. So, we cannot download it from there. I am giving below link to relevant page in the digital library site of Kerala Sahitya Akademi. If you can contact them in person and manage to get a copy of it, it would great. I am helpless in this matter because I am outside Kerala. Please let me know if you make any progress in this. Sirs, I have gone through the converted pages of some of the books. I hear that the Malayalam University is converting the typeface to the old style where the joined characters are to be used as phonetic characters. Also the setting of old text to new typestyle is very cumbersome. It is also possible to find more proof readers for the texts if the old style of malayalam font is used. In fact we have been typesetting Malayalam text in old style for our publications for the last 15 years and we still use the same and the work speed is also not so difficult to achieve. In fact use of ISM and Srilipi could be suggested. The use of webfonts is cumbersome and when downloaded they may or may or maynot work. Please let me have your views. But the books are not sorted. Nor is there any option to search. You will have to browse through the list of books and download them one by one. I will try to help you. I never thought such big collection of very old books will be available in PDF format. I am very much thank full by Including Sathyartha Prakasam. This book was the collection of my Father Karuppali Andihutty. Unfortunately I gave this book to my Friend P. Dasan, who have wrote so many books. But he did not returned the book after reading. More over Adhyatma ramayanam by Thunjathezhuthachan could not be downloaded. Please find out the reason and do need full. I am wondering the work done by Sri. Balakrishnan and Leela Devi. They have done such a big work one can not do in life time. Convey my thanks to that very big persons. Dear Shankarji, Namaskaram First let me give pranam to you for your great service to us. It was first published by the author itself around 75 years back. It is recently re-published by Sri Ramkrishna Math. I understood that it has been edited by the mat due to some tantric comments in the commentary. Can you help me to get it or can you guide me from where I can get at least a copy. Pranamas asokan Sir, I have not seen this edition of Saundarya Lahari anywhere on the internet. You can purchase it directly from Sri Ramakrishna Math, Thrissur. Their contact details are given below. Contact Sri Ramakrishna Math P, O, Puranattukara, Thrissur, Kerala, India. Phone: 0487-2304944 Email: Web: Digital Library of India has Kalyanavrishti Stava of Sankaracharya with commentary by Thekke Ambadi Meenakshi Amma. Link is given below. I have chanced upon a great translation of Sampoorna Sivapuranam by Shri C. Variyar printed at Sulabha Printers, Thrissur 680 004 published in August, 1996. The person who possess of this great book refused to even spare the book to read and politely asked me to read the book at his home more than 1500 pages. I tried my level best find out the publisher but my efforts are futile. Will you please upload the same in your blog. If you have any information about availability of this book please let me know. I would like to possess one copy. ഈയിടക്ക് മാത്രമാണ് ഇ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. കുറച്ചുനാളുകളായി ഇത്തരത്തിൽ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭഗവാക്കാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെൿനോളജിയുമായി ബന്ധപെട്ടു ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ രീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ നമുക്കൊന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം. ഞങ്ങൾ ദുബായ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു IT കമ്പനി ആണ്.

malayalam classic novels pdf free download

Link is given below. വേദോപനിഷത്തുക്കളും, ഇതിഹാസങ്ങളും, പുരാണങ്ങളും, ഭാസ, കാളിദാസ, ഭവഭൂതി പ്രഭൃതികളുടെ കാവ്യനാടകങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതഭാഷയിലാണ്. It is also note to find more proof readers for the texts if the old style of malayalam font is used. മിക്കവാറും ഹൈന്ദവ ഗൃഹങ്ങളിലും ,ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് രാമായണം വായിക്കുന്നത് ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാലു വേദങ്ങളുടെയും അന്ത്യഭാഗത്തെ വേദാന്തമെന്നും ഉപനിഷത്തെന്നും പറയുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ 1854 — 1928 ഗദ്യപദ്യകൃതികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ ഗ്രന്ഥം. It is possible to idea this text into Malayalam using 2 online programmes. ദേവപൂജയുടെ ഒരു പ്രധാന അംശമാണ് ഉപചാരം. If you have any information about availability of this book please let me know. The use of webfonts is cumbersome and when downloaded they may or may or maynot work. ദൈവം മൃഗാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. You can sol it directly from Sri Ramakrishna Math, Thrissur.

MALAYALAM PDF STORY